Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2017-11-08

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon
személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a MaiKupon Kft.
(„Adatkezelő”), mint a koedeny.hu weboldal („weboldal”) üzemeltetője gyűjt és
kezel.

Az Adatkezelő címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.

Cégjegyszékszám: 13 09 149992

Adószám: 23506947-2-13

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül a Felhasználó jelen
tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:

Email: info@koedeny.hu

Telefonszám: (+36-70) 933-0069

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-132142, NAIH-137718/2018

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan
módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a koedeny.hu
weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A
tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és
lementhető.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön
kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ
rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és
kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel
kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való
kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos
adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes
adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés
időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre:

Az adatkezelés megnevezése és céljaAz adatkezelés jogalapjaA kezelt adatok köreAz adatkezelés időtartama
Hírlevelek küldéseA gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („ Grt.”) 6. § (1) szerint az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásaNév Email cím IP cím és a látogatás dátuma Operációs rendszer és böngészőprogram típusaAz érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig.
A megrendelt szolgáltatások teljesítése, követelések behajtása és számlák kiállításaAz érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)Név Email cím Teljes cím (város, irányítószám, cím) Telefonszám IP cím és a látogatás dátuma Operációs rendszer és böngészőprogram típusaAz érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában a megrendelés teljesítésétől számított, Ptk. 6:22. § szerinti 5 évig. A hozzájárulás visszavonása ellenére a személyes adat továbbra is kezelhető, ha arra a szerződés teljesítése, vagy követelés érvényesítése érdekében arra szükség van (Info tv. 6. § (5) bekezdés).Ha az adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Adatkezelő és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Véleményírás, értékelésAz érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a,)Név Email cím IP cím és a látogatás dátuma Operációs rendszer és böngészőprogram típusaAz érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig.

5. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

Automatizált adatfeldolgozás után kerül sor a megrendelés megtörténtét
visszaigazoló levelek kiküldésére. Ennek során az ön által korábban
megadott email címre egy automatikusan generált emailt küldünk azért, hogy
Önt tájékoztassuk a megrendelése megérkezéséről.

6. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi
igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az
adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő
határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő
felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint
köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségeAz adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenységAz adatfeldolgozás időtartama
MaiKupon Kft. („Adatkezelő”), mint a koedeny.hu weboldal („weboldal”) üzemeltetője.A felhasználó által a honlapon keresztül megadott személyes adat.Weboldal üzemeltetése, tárhely szolgáltatás nyújtásaHatározatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.

Adattovábbítás címzettjei

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

7. Reklámlevelek küldése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy
reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a felhasználó
kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben
és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél
alján elhelyezett link segítségével, vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

Levélben: 2120 Dunakeszi Táltos utca 6.

E-mail útján: info@maikupon.hu

8. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó gépén
adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a
visszatérő felhasználók azonosítása, a Felhasználók szolgáltatásokkal való
ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.

Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa
mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web
böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a
sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer
esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet
Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A
sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további
információt a
http://www.youronlinechoices.com/hu/
oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült,
így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és
megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A Weboldalon használt cookie-k:

o Analitika, követő

o Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel
nem cserélünk sütiket.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok
biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról
megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és
kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai
védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése,
az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ
nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát
rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye
hozzáférhetővé más személy számára.

10. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését,
valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –
törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság
előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban
felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat
és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30.
alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a
panaszt.