Általános Szolgáltatási Feltételek

 

1. Szerződés hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek a MaiKupon Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a koedeny.hu
weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél)
jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a
továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és
szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

2. A Webáruház üzemeltetője:

Ulbert Jánosné ev.
Cím: 2120 Dunakeszi Táltos u.6.
Adószám: 68414441-1-33
Nyilvántartási szám: 51712510
Email: info@koedeny.hu
Telefonszám: (+36-70) 933-0069

3.  A Szerződés megkötése

A Webáruházon keresztül megvásárolható termékek lényeges tulajdonságait,
jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a weboldalról
lehet megismerni. A kőedények természetes alapanyagból, egyedi
gyártástechnológiával, kézzel készülnek. Tulajdonsága: fagyálló, télen
földdel beültetett növénnyel lehet kint hagyni. 0C fok alatt vizet tárolni
tilos benne, mert a jég szétnyomja az edényt. A weboldalt a Felek a
Szolgáltató által az Ügyfél irányába közölt ajánlattételi felhívásnak
minősítik.

A Webáruház honlapján történő regisztráció önkéntes. A regisztráció
írásban, egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és
feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Még nem regisztrált
vásárlónknak – amennyiben megrendelést szeretnének elküldeni a Webáruház
részére – nem feltétlen szükséges regisztrálniuk, azonban köteles
hiánytalanul kitöltenie a megrendelés űrlapját. Ennek részeként köteles
megadnia nevét, email címét, fuvarozási és számlázási címét. Az Ügyfél
kijelenti, hogy az itt megadott adatok valósak.

Az Ügyfél “Megrendelés” gombra történő kattintással szerződéskötési
ajánlatot tesz az információs oldalon található termék megvételére,
egyidejűleg elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételeket.

A fenti szerződési ajánlat megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de
legkésőbb annak megérkezését követő 48 órán belül emailben automatikusan
visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában vagy a visszaigazolás késedelmes
teljesítése esetén az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. Az ajánlat
megérkezésének jelen pont szerinti visszaigazolása nem minősül az Ügyfél
által közölt szerződéskötési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyfél szerződéskötési ajánlata csak akkor minősül elfogadottnak, ha a
megrendelés rögzítését a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja az
Ügyfélnek.

Az Ügyfél a Megrendelem gomb megnyomásával elismeri, hogy jelen ÁSZF,
valamint az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és
elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatkezelési
tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések nem kerülnek iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek
írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven íródnak. Jelen ÁSZF magatartási
kódexre nem utal.

4.  A megrendelések visszautasítása

Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél
megrendelését. Ebben az esetben az Ügyfél által teljesített fizetés számára
visszautalásra kerül.

5.  Fizetés, fuvarozás és számlakiállítás

A megrendelés leadása során az Ügyfél az alábbi fuvarozási módok közül
választhat:

Személyes átvétel:
Lehetősége van arra, hogy a megrendelt termékeket dunakeszi ügyfélszolgálatunkon
személyesen vegye át. Ebben az esetben a rendelés feladását követően
időpont egyeztetésre van szükség munkatársainkkal, hogy átvételkor biztosan
raktáron legyen a megrendelt termékcikk.

A megrendelt termék átvételének lehetséges időpontjáról ügyintézőnk
e-mailen értesíti Önt! Személyes átvétel minden esetben ingyenes. 
Személyes átvétel: 2120. Dunakeszi Táltos u 6.

A házhoz fuvarozás egy külön szolgáltatás, amely nem
kapcsolódik közvetlenül a termékekhez. A fuvarozást Ön külön
szolgáltatásként rendeli meg. A házhoz szállítás  díja termékenként változó.

Készpénzes fizetésen kívül a termék vételára kifizethető bankkártyás
fizetéssel, vagy 10402197-50526869-49761006 számú
bankszámlára való banki átutalással is, vagy utánvéttel vagy piros csekkes
befizetéssel.

A Szolgáltató a megrendelt termékekről számlát állít ki, amit banki
átutalás választása esetén másolatban is megküld az Ügyfélnek. Az átutalás
során az Ügyfél köteles az így megküldött számlamásolat sorszámát a
közlemény rovatban megfelelően feltüntetni.

A termék a megrendelés rögzítésétől számított 10 munkanapon belül átvehető
fióktelepünkön, vagy futár igénybevételével kiszállítjuk a megadott címre.

A termék átvételekor a sérülés mentességet ellenőrizni kell a vásárlónak.
Sérülés esetén a termék átvételét követő 24 órán belül írásban,
fotóval dokumentálva jelezni kell az info@koedeny.hu email címen.
Reklamációt kizárólag ez esetben tudunk elfogadni. 

6. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termékcikk a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a fizetés
teljes egészében meg nem történik.

7. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási joga

Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a Webáruházon
keresztül megrendelt termékek vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 20. § alapján.

Az elállási jog gyakorlásának a határideje

  • a termék átvételének napjától számított 14 nap.

· több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától
számított 14 nap.

· több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tétel vagy darab átvételének napjától számított 14 nap.

A fentiektől eltérően az Ügyfél jogosult az elállási jogát szerződés
létrejötte, vagy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és
juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy
az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

8. Ügyfél kötelezettségei elállás esetén

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy email
útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen
ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató
részére. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállás esetén az Ügyfél köteles a megrendelt terméket indokolatlan
késedelem nélkül a Szolgáltatónak visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Elállás esetén az Ügyfél viseli a termék visszaküldésével összefüggésben
közvetlenül felmerült költségeket.

Az Ügyfél köteles megtéríteni az elállással érintett termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatából eredő értékcsökkenését.

9. A Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén

A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási
nyilatkozatának megérkezését.

A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az általa korábban igénybe
vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül. Az Ügyfélnek járó
összeget a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az Ügyfél a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt
visszaküldte. A két időpont közül ilyenkor a korábbi időpontot kell
figyelembe venni.

A megfizetett összeg visszatérítése során a Szolgáltató köteles az Ügyfél
által korábban teljesített valamennyi ellenszolgáltatást visszatéríteni,
kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az
Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választott.

A termék Szolgáltató fióktelepére történő visszaküldésének költsége az
Ügyfelet terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen
többletköltség nem terheli.

10.  Eljárás fogyasztói panaszok esetén

A hibás termék miatt, vagy egyéb okból előterjesztett panaszát az Ügyfél
előterjesztheti fióktelepünkön vagy székhelyünkön személyesen, postai úton
vagy emailben a fenti elérhetőségek egyikén.

A személyesen előterjesztett panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és
szükség esetén orvosolja.

A postai vagy emailben előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul
azonosító számmal látja el, amit egyidejűleg közöl az Ügyféllel is. A
panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a panaszt érdemben megvizsgálja,
írásban megválaszolja, és szükség esetén orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
egy másolati példányát az Ügyfélnek

· szóban előterjesztett panasz esetén azonnal átadja

· egyéb úton előterjesztett panasz esetén a panasz kézhezvételét követő 30
napon belül érdemi válaszával együtt megküldi.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát öt évig megőrzi.

11. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási
hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez
fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (+36-1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását
a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó
vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és
a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az Ügyfél panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után
nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető
testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított
személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy
fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető
kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfél az átvétel időpontjától
számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági
igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában
már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az
Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az
Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató
költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,
az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt,
vagy arra a Szolgáltató magatartása adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az
Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a
számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja,
hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően
keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az
Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által
támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az
általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

13. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél –
választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági
jogot vagy a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben
termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet nem illeti meg az a
jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyidejűleg érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben
érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem
nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított
két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14. Adatbeviteli hibák

Az adatbeviteli hibák kijavítására az info@koedeny.hu e-mail címre kell
jelentkeznie a Felhasználónak. A hibákat 72 órán belül kijavítjuk.

15. Székhely szerint illetékes békéltető testület

Pest Megyei Békéltető Testület – elérhetőségek:

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.

Postázási cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon(+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

16. Értékesítés utáni ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Táltos utca 6.

Telefon: (+36-70) 933-0069

E-mail cím: info@koedeny.hu

Nyitva tartás: Kizárólag telefonon történt megbeszélés alapján 0670/933-0069

17. Vegyes rendelkezések

Jelen megállapodás, beleértve a közölt vásárlási feltételeket is, valamint
minden a Szolgáltató által kialakított szabályzat, a felek között létrejövő
megállapodás egészét alkotják. A felek bármely részről a megállapodás
megszegése miatti jogfelmentés nem jelent precedenst későbbi
szerződésszegéseknél jogfelmentésre. Az egyes részek címei csak a kényelmet
szolgálják, semmilyen jogi erővel vagy hatállyal nem bírnak. Amennyiben
jelen megállapodás bármely részét a kompetens bíróság érvénytelennek
minősíti, az érvénytelenítés nem bír hatállyal a megállapodás többi
részére, az egyezség többi része továbbra is érvényben marad. Amennyiben
valamelyik fél nem tudja gyakorolni a jelen egyezségben előírt jogait, ez
nem jelent jogfelmentést, illetve a jogok elvesztését sem az adott jognak,
sem egyéb előírt jogoknak.

18. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek
bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen
rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés
lép életbe.

19. Jótállási feltételek

A kőedények természetes alapanyagból, egyedi gyártástechnológiával, kézzel készülnek.
Tulajdonsága: fagyálló, télen földdel beültetett növénnyel lehet kint hagyni.
0C fok alatt vizet tárolni tilos benne, mert a jég szétnyomja az edényt.
A kőedények ütéstől, borulástól sérülhetnek, ez esetben a jótállás érvényét veszti.

20. Online Pénztárca feltételek

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességigaz aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10 000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.